ZAKLJUČAK O PRIJEDLOGU ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA ŽUPANIJSKOG SUDA U ŠIBENIKU

Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o sudovima (,,Narodne novine " broj 28/13,33/15,82/15. i 82/16.) i 32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09., 15/10. , 4/13.), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 22.sjednici,održanoj 30.studenog 2016.g. donosi

Z A K L J U ČA K
O PRIJEDLOGU ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA
ŽUPANIJSKOG SUDA U ŠIBENIKU

Predlaže se Županijskoj skupštini Šibensko-kninske županije da za suce porotnike Županijskog suda u Šibeniku imenuje:

1.Sandra Ardalić, Ulica Obnove 28,22211 Vodice, OIB:98116632568
2.Antonija Palić,Ulica Mateja Mazareka 5,22305 Kistanje, OIB:16416195721
3.Milica Tomasović,Tomasovići 5,Smrdelje, OIB:08342964432

KLASA: 021-05/16-01/24
URBROJ: 2182/16-01-16-1
Kistanje, 30.studenog 2016.g.
Općinsko vijeće Općine Kistanje
Predsjednik
Marko Sladaković