ODLUKA O IZBORU OSOBE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA PREVENTIVNE DERATIZACIJE ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2021.g.

KLASA:UP/I-363-02/16-01/1
URBROJ:2182/16-01-16-1
Kistanje , 30.studenog  2016.g.

Na temelju članka 4.st.1.t.5. i članka 15.st.1. i st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine»  broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13,147/14,36/15) , članka 18., 21., 23. i 32. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» , broj  2/2016.) i članka 32. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09.,15/10,4/13.), a nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda po pozivu za provedbu mjera preventivne deratizacije na području Općine Kistanje za razdoblje od 2017. do 2021.g.,proljeće-jesen,  Općinsko vijeće Općine Kistanje na 22.sjednici, održanoj dana  30.studenog 2016.g., donosi

ODLUKU
O IZBORU OSOBE  ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA PREVENTIVNE DERATIZACIJE
ZA RAZDOBLJE  OD 2017. DO 2021.g.

  1. Za obavljanje komunalnih poslova preventivne deratizacije na području Općine Kistanje na osnovi  ugovora o povjeravanju navedenih poslova, a nakon provedenog  postupka prikupljanja ponuda po pozivu , izabire se tvrtka Cian d.o.o, Varaždinska 51,Split ,OIB:04201603871 .
  2. Povjeravanje poslova iz točke 1.ove odluke daje se na vrijeme od četiri godine  računajući od dana sklapanja ugovora .
  1. Ugovorom iz točke 2.ove odluke , koji će u ime Općinskog vijeća Općine  Kistanje sa gospodarskim subjektom sklopiti općinski načelnik Općine Kistanje, detaljnije će se utvrditi  uvjeti provedbe deratizacije na području općine Kistanje u skladu sa pozivom za dostavu ponuda i Dokumentacijom za nadmetanje .
  2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».

O b r a z l o ž e n j e

                Načelnik Općine Kistanje donio je 24.listopada 2016.godine Odluku o prikupljanju ponuda po pozivu za provedbu mjera preventivne deratizacije na području Općine Kistanje za razdoblje od četiri godine, odnosno od 2017. do 2021.g.,KLASA:363-02/16-01/17,URBROJ:2182/16-02-16-1. Točkom VII. navedene Odluke imenovano je tročlano povjerenstvo za prikupljanje ponuda po pozivu.Točkom VIII. iste Odluke načelnik Općine Kistanje odredio je da se pozivi za dostavu ponuda pošalju na adrese sljedećih  gospodarskih subjekata:

1. Ciklon d.o.o.,Put Murvice 14, 23000 Zadar           
2. Cian d.o.o, Varaždinska 51,Split
3. Dezinsekcija d.o.o, Brajšina 13,51000 Rijeka
4. Sanitat d.o.o., Ul.Marka Marojice 5,20000 Dubrovnik

                Pozivi za dostavu ponuda sa Dokumentacijom za nadmetanje poslani su navedenim gospodarskim subjektima 27.listopada 2016.godine preporučenom poštom s dostavnicom .
Pozivom za dostavu ponuda gospodarski subjekti su upozoreni da se ponude dostavljaju u roku 15 dana od dana zaprimanja poziva i Dokumentacije za nadmetanje.      Po isteku roka za dostavu ponuda, pisarnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje zaprimila je ukupno tri ponude i to ponude sljedećih ponuditelja:

1.  Ciklon d.o.o.,Put Murvice 14, 23000 Zadar, OIB:52869401719 poslano preporučeno poštom , zaprimljeno 14.11.2016.g.
 2. Cian d.o.o, Varaždinska 51,Split, OIB:04201603871 predano na urudžbeni zapisnik,  zaprimljeno 16.11.2016.g.
 3. Dezinsekcija d.o.o, Brajšina 13,51000 Rijeka,OIB:75145286506 poslano preporučeno poštom , zaprimljeno 17.11.2016.g.

                Povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja ponuda  dana 23.studenog 2016.g.,  u  10:00 sati, pristupilo je javnom otvaranju primljenih ponuda, o čemu je sastavljen Zapisnik o otvaranju ponuda KLASA:363-02/16-01/17 ,URBROJ:2182/16-03/5-16-9. Otvaranju ponuda nisu nazočili ovlašteni predstavnici ponuditelja. Zapisnikom je konstatirano da su primljene ponude sa sljedećim cijenama:

 1. Ciklon d.o.o.,Put Murvice 14, 23000 Zadar, cijena ponude178.960,00 kn bez PDV-a,odnosno 223.700,00 sa PDV-om
 2. Cian d.o.o, Varaždinska 51,Split, cijena ponude 158.880,00 kn bez PDV-a, odnosno 198.600,00 sa PDV-om
 3. Dezinsekcija d.o.o, Brajšina 13,51000 Rijeka, cijena ponude 171.680,00 bez PDV-a ,odnosno 214.600,00 sa PDV-om

            Povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja ponuda dana 24.studenog 2016.g. pristupilo je pregledu,ocjeni i usporedbi primljenih ponuda, o čemu je sastavljen Zapisnik o pregledu,ocjeni i usporedbi ponuda KLASA: 363-02/16-01/17 URBROJ:2182/16-03/5-16-10.
Navedenim zapisnikom nakon sveukupnog pregleda, ocjene i usporedbe primljenih ponuda, Povjerenstvo  za provedbu postupka prikupljanja  ponuda  predložilo je načelniku Općine Kistanje da se kao najpovoljnija ponuda s najnižom cijenom odabere ponuda ponuditelja Cian d.o.o, Varaždinska 51,Split, OIB:04201603871 čija je cijena ponude 158.880,00 kn bez PDV-a i koja je za 12.800,00 kuna niža od  druge najniže ponuđene cijene koju je ponudila tvrtka Dezinsekcija d.o.o, Brajšina 13,51000 Rijeka, čija je cijena ponude 171.680,00 bez PDV-a ,odnosno 214.600,00 sa PDV-om.

                Nadalje je u postupku utvrđeno da tvrtka Cian d.o.o, Varaždinska 51,Split, ima sposobnost za obavljanje komunalnih poslova preventivne deratizacije na osnovi dostavljenih podataka o strukturi djelatnika , opreme, financijskih pokazatelja i drugih referenci.

             Načelnik Općine Kistanje prihvatio je prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka prikupljanja ponuda Zaključkom od 25.studenog 2016.g. i uputio prijedlog odluke Općinskom vijeću Općine Kistanje na donošenje.
Uvjeti obavljanja komunalnih poslova određeni Pozivom za dostavu ponuda i Dokumentacijom za nadmetanje, pobliže će se utvrditi ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova , sukladno odredbi stavka 5. članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine».broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13,147/14,36/15.).
Slijedom navedenoga,odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

                Uputa o pravnom lijeku:

                Protiv ove odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može podnijeti tužba Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave ove odluke, sukladno odredbi stavka 7. članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03-pročišćenitekst,82/04,178/04,
38/09,79/09,53/09,40/11,84/11,90/11,144/12,94/13,153/13,147/14,36/15).
Tužbu treba predati neposredno Upravnom sudu Republike Hrvatske ili putem pošte preporučeno, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za pružanje pravne pomoći.Uz tužbu podnose se i dvije preslike pobijane odluke, te primjerak tužbe za tuženo upravno tijelo.Kada se tužbom zahtjeva naknada štete, potrebno je u tužbenom zahtjevu istaći visinu štete koja se potražuje.
                                                                                                           
   OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
P r e d s j e d n i k
Marko Sladaković


DOSTAVITI:
1. Ciklon d.o.o.,Put Murvice 14, 23000 Zadar           
2. Cian d.o.o, Varaždinska 51,21000 Split
3. Dezinsekcija d.o.o, Brajšina 13,51000 Rijeka
4.Pismohrana,ovdje