TREĆE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina u 2016.g.

Na temelju članka 30.st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 109/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13.,153/13.,147/14,36/15), Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.14/2011), članka 32.Statuta Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.8/09.,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 23.sjednici od 23.prosinca 2016.g., donijelo je

TREĆE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
 gradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture  i komunalnih vodnih građevina   u 2016.g.

Članak 1.

U  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Kistanje za 2016.g. ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 16/15., 8/16. i 11/16),

Članak 2.mijenja se i glasi:
"Članak 2.

  1. Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, staze,nerazvrstane ceste,javnu rasvjetu, odvodnju oborinskih voda

R.br.

Naziv investicije

Opis

Planirano

Prve
Izmjene

Druge
Izmjene

Treće
izmjene

1.

Izgradnja i uređenje prometnica unutar novog naselja "Kistanje 1"-II.faza,jugozapadno područje naselja-dovršetak izgradnje ulica.

CILJ:Izgradnja i uređenje cca 1.000 metara ulica sa izvedbom nogostupa na obje strane ulica sa asfaltiranjem kolovoza i nogostupa ,prema glavnom projektu tvrtke GIN COMPANY d.o.o. iz Zadra i izdanoj potvrdi glavnog projekta.
U ovoj fazi , 2016. , planirano je  izgraditi 194 m ulice (dio)gospe Letničke sa nogostupima .SUFINANCIRANJE.

 

600.000,00

 

707.787,50

 

450.000,00

 

430.000,00

2.

Izgradnja nogostupa u ulici Hrvatskih branitelja-dionica Državne ceste D59 kroz Kistanje.

Izvođenje zemljanih,betonskih I asfalterskih radova na  izgradnji nogostupa  cca 2 x 750 m na obje strane ulice –dio koji sufinancira Općina Kistanje.

 

500.000,00

 

100.000,00

 

20.000,00

 

0,00

3.

Modernizacija nerazvrstanih cesta na  širem području općine Kistanje

Sanacija i modernizacija (asfaltiranje) postojećih seoskih i drugih nerazvrstanih cesta na širem području općine Kistanje ,uključujući i uređenje dijela zida lokve Lalića (I.faza).

 

276.000,00

 

515.000,00

 

515.000,00

 

511.000,00

4.

Izgradnja vodovoda  za manastir "Krka" Kistanje.

Glavni project izgradnje vodovoda Kistanje-Manastir "Krka".

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

5.

Sanacija i izgradnja vodovodne mreže -Reljići

Izvođenje radova ,nabava opreme i materijala i montaža.(NB.Sufinanciranje).

250.000,00

250.000,00

100.000,00

0,00

Ukupno:

1.676.000,00

1.622.787,50

1.135.000,00

991.000,00

Izvori financiranja: PLANIRANO   I.IZMJENE  II.IZMJENE       II.IZMJENE       
1.Proračun Općine Kistanje 100.000,00 kn      172.787,50 kn 735.000,00 kn 180.000,00 kn
2.MRRFEU 1.200.000,00 kn        900.000,00 kn  300.000,00 kn  300.000,00 kn
3.Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje 276.000,00 kn                   0,00 kn 0,00 kn 511.000,00 kn
4.Vodovod i odvodnja  d.o.o.Šibenik 100.000,00 kn    200.000,00kn          100.000,00 kn                        0,00 kn
5.Nacionalni park "Krka" 0,00 kn               200.000,00kn          0,00 kn 0,00 kn
6.Šibensko-kninska županija 0,00 kn               150.000,00kn__ 0,00 kn  
Ukupno: 1.676.000,00 kn 1.622.787,50kn       1.135.000,00 kn                 991.000,00 kn         
  1. 3.Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odlaganje komunalnog otpada i pročišćavanje  fekalne kanalizacije

R.br.

Naziv investicije

Opis

Planirano

I.Izmjene

II.Izmjene

III.Izmjene

1.

Reciklažno dvorište

I.faza -čišćenje terena i drugo

400.000,00

200.000,00

0,00

0,00                 

2.

Reciklažno dvorište

Projektna dokumentacija

150.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00                     

3.

Projektna dokumentacija za autokamp odmorište KRKA,Kistanje

Izrada idejnog projekta i glavnog projekta

50.000,00

0

0

0,00

4.

Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta-kontejnera

Kontejner

0

0

140.000,00

             72.500,00

Ukupno:

600.000,00

250.000,00

190.000,00

72.500,00Izvori financiranja: PLANIRANO  I. IZMJENE II. IZMJENE III. IZMJENE
1. Općina Kistanje 180.000,00kn           50.000,00kn      90.000,00            18.200.00 kn
2. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 420.000,00kn          200.000,00kn   0,00                      0,00 kn
3.Ministarstvo prostornog uređenja i gradnje 100.000,00 kn           100.000,00 kn       100.000,00 kn  54.300,00 kn
Ukupno:      600.000,00 kn 250.000,00kn       190.000,00 kn        72.500,00 kn


Članak 3.

Treće izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina Općine Kistanje u 2016.godini stupa na snagu prvi dan od objave  u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a primjenjuje se od 01.siječnja 2016.godine.

KLASA:363-01/16-01/5
URBROJ:2182/16-01-16-2
Kistanje , 23.prosinca 2016.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković