DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2016.godinu

Na temelju članka  9a. Zakona o  financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine",broj 47/09,27/93 i 38/09) i članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Narodne novine",broj 8/09., 15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 23.sjednici, od 23.prosinca  2016.godine, donosi

 

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2016.godinu

 

Članak 1.

Članak 6. Programa javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2016.g.  mijenja se i glasi :

 

"Članak 6.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:
Za  provođenje ovog programa  u proračunu Općine Kistanje osigurano je ukupno


Planirano

Prve izmjene

Druge izmjene

102.000,00

100.000,00

150.000,00Planirana sredstva dodijeliti će se:


Naziv

PLANIRANO

I.IZMJENE

II.IZMJENE

Manifestacije u kulturi – djelatnost udruga u kulturi

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Pomoć vjerskim zajednicama

50.000,00

50.000,00

100.000,00

Pomoć  braniteljskim udrugama

2.000,00

0,00

0,00

Članak 2.

Ostale odredbe Programa javnih potreba u kulturi Općine Kistanje za  2016.g. ostaju neizmijenjene.  

Članak 3.

Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2016.godinu  stupaju na snagu prvog dana nakon objave  u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a  primjenjuje se od 01.siječnja 2016.godine.

 

KLASA:021-05/16-01/6
URBROJ:2182/16-01-16-3
Kistanje ,23.prosinca  2016.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković