ZAKLJUČAK o ostavci vijećnika

Na temelju članka 80.stavka 1. Točke 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“,broj 144/12) i članka 32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/09,15/10 i 4/13), općinsko vijeće općine Kistanje na 11. sjednici ,od 05.03.2015.g., donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se da je vijećnik Mirko Vojnović (OIB:65538723058) podnio ostavku te da mu je danom 05.veljače 2015.godine prestao mandat u Općinskom vijeću Općine Kistanje.

2. Utvrđuje se da su se danom 06.veljače 2015.g. ispunili zakonski uvjeti za početak obnašanja dužnosti zamjenice vijećnika Ružice Jelača iz Varivoda,Varivode br.,22305 Kistanje, OIB:47612579778).
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Kistanje
Marko Sladaković
KLASA:013-01/15-01/1
URBROJ:2182/16-01-15-1
Kistanje,05.ožujka 2015.g.