ODLUKA o evidentiranju svih nekretnina na području Općine Kistanje i osnivanju povjerenstva za ažuriranje podataka o obveznicima plaćanja komunalne naknade

Na temelju članka 32. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 10/15. i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 14. sjednici održanoj dana 07.listopada 2015.g., donosi

ODLUKU
o evidentiranju svih nekretnina na području Općine Kistanje i osnivanju povjerenstva za ažuriranje podataka o obveznicima plaćanja komunalne naknade


I.

Ovom Odlukom nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje da do 31.prosinca 2015.g. sačini registar nekretnina na području Općine Kistanje koje podliježu plaćanju komunalne naknade i da ažurira podatke o obveznicima plaćanja komunalne naknade , sukladno postojećim mogućnostima upravnog odjela i raspoloživim financijskim i tehničkim mogućnostima Općine Kistanje.

Sredstva za provedbu ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Kistanje.

II.

Ovlašćuje se načelnik Općine Kistanje da posebnim rješenjem imenuje povjerenstvo koje će evidentirati/popisati nekretnine iz točke I. ove Odluke .

III.

Zadužuje se načelnik Općine Kistanje za praćenje provedbe ove Odluke .

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».

KLASA: 021-05/15-01/5
URBROJ:2182/16-01-15-1
Kistanje,07.listopada 2015.g.
OPĆINA KISTANJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
Marko Sladaković