PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture za 2015.godini

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona  o komunalnom gospodarstvu ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 26/03-pročišćeni tekst,82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12,94/13 i 153/13), članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/06,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 16.sjednici, od 14.prosinca  2015.godine, donosi

 

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za 2015.godini

 

Članak 1.

U Programu održavanja  komunalne infrastrukture  Općine Kistanje za 2015.godinu ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 2/15), mijenja se članak 2. i glasi:

 

"Članak 2.
A) Javna rasvjeta

 

Redni
broj

OPIS POSLOVA

Procjena troškova (kuna)

I.Izmjene

1.

Troškovi električne energije

400.000,00

300.000,00

2.

Javna rasvjeta
-održavanje uređaja i opreme javne rasvjete
-zamjena dotrajalih stupova i rasvjetne armature
-nepredviđene rekonstrukcije
-sanacija nakon štete
-modernizacija javne rasvjete u svrhu poboljšanja
energetske učinkovitosti -usklađivanje postojeće
javne rasvjete sa novom zakonskom regulativom o 
standardima upravljanja rasvjetom

120.000,00

165.000,00

 

UKUPNO:

520.000,00

465.000,00

 

     B) Održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama


Redni
broj

OPIS POSLOVA

Procjena troškova (kuna)

I.Izmjene

1.

Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta

350.000,00

300.000,00

1.1.

Održavanje asfaltiranih cesta:krpanje i sanacija udarnih
rupa,strojno frezanje dotrajalih asfaltiranih površina,
popravljanje rubnjaka,izrada nosivog sloja asfalta,
izrada završnog sloja asfalta,korekcija visine
poklopaca i ugradnja slivnika :/Stijelje,Zorice,
Matijevići,Đilasi,  Ljune ,Gornji Ležaići,Dubravari,Čakići,
Bjelanovići).
- Matijevići-Šuše(50% ,dio Državnog ureda za obnovu i stambeno  
zbrinjavanje ) i
- razno, hitne , neočekivane i neplanirane intervencije

 

 

 

350.000,00

 

 

 

 

236.904,92

103.095,08

 

UKUPNO:

350.000,00

340.000,00

 

 

 

    c) Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina

Redni
broj

OPIS POSLOVA

Procjena troškova (kuna)

I.Izmjene

1.

Održavanje javnih površina

42.000,00

13.000,00

1.1.

Sanacija i održavanje javnih površina/ Uređenje dijela  trga Petra Preradovića u centru mjesta Kistanje,kod zgrade VSNM-čišćenje  prostora, uklanjanje urušene ograade od suhozida, tamponiranje i valjanje tampona/.

22.000,00

13.000,00

1.2.

Nabava klupa i druge urbane opreme

10.000,00

0

1.5.

Održavanje groblja i spomen ploča

10.000,00

0

2.

Održavanje čistoće javnih površina
-K.P.Kistanje d.o.o.(uključujući sakupljanje i odvoz komunalnog  otpada na deponij)

450.000,00

500.000,00

 

UKUPNO:

492.000,00

513.000,00

 

D) Veterinarski i sanitarni poslovi

Redni
broj

OPIS POSLOVA

Procjena troškova (kuna)

I.Izmjene)

1.

Veterinarski poslovi hvatanja životinja bez nadzora
i uklanjanje stradalih životinja na prometnicama

20.000,00

30.000,00

2.

Sanitarno-komunalni poslovi (kanalizacija-
precrpnice-pročistaći)

25.000,00

65.000,00

3.

Sanacija/otklanjanja problema na  kanalizacijskom sustavu

0,00

15.000,00

 

UKUPNO:

45.000,00

110.000,00


E) Ostali poslovi održavanja komunalne infrastrukture

Redni
broj

OPIS POSLOVA

Procjena troškova (kuna)

I.Izmjene

1.

Održavanje službenog odlagališta "Macure-Jelenik"

25.000,00

0,00

2.

Sanacija divljih odlagališta

15.000,00

1.000,00

3.

Glomazni otpad

10.000,00

0,00

4.

Deratizacija-dezinsekcija

30.000,00

43.000,00

5.

Materijalni rashodi (kontejneri,košare itd.)

80.000,00

0,00

6.

Financiranje protupožarne djelatnosti DVD-a
"Sveti Juraj" Kistanje

150.000,00

250.000,00

7.

Financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja

5.000,00

5.000,00

8.

Geodetsko katastarske usluge  za program održavanja 
komunalne infrastrukture

30.000,00

0,00

9.

Hitne ,neplanirane i neočekivane intervencije na otklanjanju kvarova na vodoopskrbnom sustavu

0

50.000,00

 

UKUPNO:

345.000,00

349.000,00

Rekapitulacija troškova


R.br.

Naziv

Plan

I.Izmjene

1.

Javna rasvjeta

520.000,00

465.000,00

2.

Održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama

350.000,00

340.000,00

3.

Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina

492.000,00

513.000,00

4.

Veterinarski i sanitarni poslovi

45.000,00

110.000,00

5.

Ostali poslovi održavanja komunalne infrastrukture

345.000,00

349.000,00

 

UKUPNO:

1.752.000,00

1.777.000,00

IZVORI FINANCIRANJA

NAZIV

Plan-u kunama

I.Izmjene

Prihodi od komunalne naknade

150.000,00

150.000,10

Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti

80.000,00

0,00

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

350.000,00

0,00

Proračun Općine Kistanje

1.172.000,00

1.508.547,60

Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

0,00

118.452,46

UKUPNO:

1.752.000,00

1.777.000,00

Članak 2.
Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Kistanje za 2015.g. stupaju na snagu prvog dana od objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a  primjenjuje se od 01.siječnja  2015.godine.

KLASA:363-01/15-01/5
URBROJ:2182/16-01-15-1
Kistanje , 14.prosinca  2015.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković