Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Kistanje u 2015.godinu

Na temelju članka 74. i 76.Zakona o športu („Narodne novine“,broj NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12.,94/13), članka 32.Statuta Općine Kistanje („Narodne novine“,broj 8/09. ,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 16.sjednici, od 14.prosinca 2015.godine, donosi

Prve izmjene i dopune Programa
javnih potreba u sportu Općine Kistanje u 2015.godinu


Članak 1.

U Programu javnih potreba u sportu Općine Kistanje u 2015.g. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,br.2/15), u članku 1. iznos „35.000,00 kuna“ mijenja se i glasi „55.000,00 kuna“.

Članak 2.

U članku 6. iznos „30.000,00 kuna“ mijenja se i glasi „50.000,00 kuna“.

Članak 7.mijenja se i glasi:
„Članak 7.

Sredstva iz t.2. čl.6.ovog Programa doznačuju se na račun sportskih udruga koje djeluju na području Općine Kistanje , temeljem njihovog zahtjeva , sukladno likvidnosti proračuna Općine Kistanje

Sredstva se doznačuju temeljem naloga općinskog načelnika“.

Članak 8.mijenja se i glasi:
„Članak 8.


OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PRAĆENJE PROGRAMA:

Sportske udruge izvještavaju Općinsko vijeće Općine Kistanje o izvršenju ovog Programa i o utrošku sredstava iz t.2.čl.6.ovoga Programa,u rokovima propisanim proračunom.

Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel nadziru izvršenje ovog Programa i prate korištenje i utrošak sredstava iz ovog Programa“.

Članak 9.mijenja se i glasi:
„Članak 9.


Obvezuju se sportske udruge da usklade svoje poslovanje sa Zakonom o udrugama „.

Članak 10.

Prve izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu Općine Kistanje stupaju na snagu prvog dana od objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a primjenjuje se od 01.siječnja 2015.godine.

KLASA:021-05/15-01/9
URBROJ:2182/16-01-15-1
Kistanje , 14.prosinca 2015.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković