Obavijest

U «Narodnim novinama» broj 102/2012. , od 12.09.2012.g.,objavljen je slijedeći javni natječaj:
Klasa: 112-01/12-01/5
Urbroj: 2182/16-03/1-12-1 od 31. VIII. 2012. (2338)
Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11.), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Kistanje raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstvenome upravnom odjelu Općine Kistanje na radnom mjestu:
– samostalni upravni referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
Opći uvjeti za prijam u službu:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
– magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit,
– poznavanje rada na računalu.

Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 74/10), uvjete ispunjavaju i osobe koje su po prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu pravne struke.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz uvjet da polože državni stručni ispit u propisanom roku.
Kandidat se prima u radni odnos uz probni rad od 3 mjeseca.
U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11.).
Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web-stranici www.kistanje.hr. Na web-stranici www.kistanje.hr, i na oglasnoj ploči u prizemlju zgrade općinske uprave, Kistanje, Ulica dr. Franje Tuđmana 101, bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti dokumentaciju u izvorniku u presliku:
1. zamolbu,
2. životopis,
3. domovnicu,
4. diplomu,
5. radnu knjižicu i dokument iz kojeg je razvidan ostvareni radni staž u struci,
6. dokaz o položenome državnome stručnom ispitu,
7. uvjerenje o nekažnjavanju (članak 15. Zakona) ne starije od 6 mjeseci,
8. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona,
9. vlastoručno potpisanu izjavu o prihvaćanju javne objave podataka.

Tekst izjave o prihvaćanju javne objave podataka može se preuzeti na web-stranici Općine Kistanje – www.kistanje.hr, ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje u Kistanjama, Ulica dr. Franje Tuđmana 101.
Zdravstvena sposobnost utvrdit će se naknadno.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objavljivanja javnog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta javnog natječaja (u izvorniku ili javno ovjerovljenom presliku), potrebno je dostaviti na adresu: Općina Kistanje, Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje, 22305 Kistanje, Ulica dr. Franje Tuđmana 101.
Zadržava se pravo poništenja javnog natječaja.
Kandidati će o rezultatima javnog natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
Općina Kistanje