Održana 25.sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje

-Godišnji obračun proračuna Općine Kistanje za 2011.godinu i raspodjela rezultata za 2011.g.
-Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2011.g.
-Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011.g.
-Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Programa javnih potreba iz oblasti socijalnog programa
Općine Kistanje za 2011.g.
-Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Programa javnih potreba u oblasti kulture za 2011.g.
-Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Programa javnih potreba u oblasti sporta za 2011.g.
-Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01.siječnja do 31.ožujka
2012.g.
-Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva ,materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Kistanje
-Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokacijama za prodaju robe izvan prodavaonica na
području općine Kistanje
-Odluka o besplatnom privremenom korištenju javne površine u funkciji razvoja gospodarstva
-Programa javnih potreba u kulturi za 2012.
-Programa javnih potreba u sportu za 2012.g.
-Verifikacija odluke općinskog načelnika o provedbi programa javnih radova za 2012.g.
-Mišljenje na Nacrt konačnog prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Šibensko-
kninske županije.