5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. i 4/13) ,

SAZIVA
5. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

5. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 29.siječnja 2017.g. s početkom u 09:30 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.
Za sjednicu predlažem :

Aktualni sat:
-Verifikacija zapisnika sa 04.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje od 12.12.2017.g.

DNEVNI RED:

1. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i borazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kistanje
2. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Kistanje
3. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kistanje
4. Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kistanje
5.Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje
6.Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za prodaju nekretnina
7.Zaključak o usvajanju Strategije o upravljanju imovinom Općine Kistanje

Napomena:
1.Građani i pravne osobe zainteresirani za prisustvovanje sjednici mogu podnijeti pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća Općine Kistanje. Obrazac zahtjeva se nalazi na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr
2.Poziv sa dnevnim redom i materijalima dostaviti i K.P.Kistanje d.o.o. iz Kistanja, VSNM Općine Kistanje i DVD «Sveti Juraj» Kistanje.

Predsjednik Općinskog vijeća
Marko Sladaković

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE