JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA ZAPOŠLJAVANJE NA ODREĐENO VRIJEME U JAVNOM RADU

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. , 144/12.  i 19/13) u svezi s Nacionalnim planom za poticanje zapošljavanja koji se provodi preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, načelnik Općine Kistanje  objavljuje

Javni poziv
 za prijavu kandidata za Program zapošljavanja u javnom radu na području
općine Kistanje u 2017. godini

Općina Kistanje  je inicijator javnih radova za zapošljavanje teže zapošljivih nezaposlenih osoba s područja općine Kistanje  u 2017. godini na sljedećim poslovima:


I.     Program   "Uređenje okoliša i ograda suhozida uz javno prometne površine,pješačke staze,zelene   
površine i groblja"
II.   Naziv radnog mjesta: Radnik na održavanju javnih površina- NKV fizički radnik
III. Broj radnika koji se prima: -ukupno  osam (8) izvršitelja,  od toga:

a)  četiri (4) izvršitelja iz 1.ciljane skupine Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Uvjeti za zapošljavanje:

  • hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više  

malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije,  osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju- bez obzira na duljinu prijave u evidenciji nezaposlenih osoba.

  • mlade osobe do 29 godina starosti-prijavljeni u evidenciji nezaposlenih do 4 mjeseca .
  • mladi do 25 godina starosti-prijavljeni u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci.
  • mladi do 29 godina starosti-prijavljeni u evidenciju nezaposlenih dulje od 12 mjeseci.
  • osobe starije od 50 godina -prijavljene u evidenciji dulje od 6 mjeseci.
  • sve osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih 3 i više godina

Planirano trajanje programa:-6 mjeseci  u punom radnom vremenu (8 sati rada)

  • Četiri (4) izvršitelja iz 2.ciljane skupine Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Uvjeti zapošljavanja.

  • korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciji nezaposlenih osoba

Planirano trajanje programa:-6 mjeseci u nepunom radnom vremenu (4 sata rad)

IV. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola
      Uz prijavu priložiti:
- dokaz o završenoj školi-preslik
- domovnicu-preslik
- potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od šest mjeseci)
- uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
- dokaz da je korisnik zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb (samo podnositelji
prijava iz 2.ciljane skupine-korisnici zajamčene minimalne naknade) 

V.Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Javnog poziva na Oglasnoj ploči Hrvatskog
     zavoda za zapošljavanje, odnosno do 21. travnja 2017. godine.

Prijave na poziv, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se osobno u Pisarnicu ili putem pošte na adresu: Općina Kistanje, Trg  sv.Nikole 5, 22305 Kistanje  s naznakom "javni radovi-"Uređenje okoliša "

VI. Prijava treba sadržavati sljedeće:
       Kratak životopis sa osobnim podacima, posebno kontakt podatke i OIB .
Podatak o izabranim kandidatima za Program javnih radova objaviti će se na službenoj internetskoj  stranici  Općine Kistanje www.kistanje.hr .

VII. Kratak opis programa:
Uklanjanje granja i stabala koji zadiru u slobodan profil nerazvrstanih cesta, protupožarnih i drugih puteva;popravak ograda suhozida uz nerazvrstane ceste,protupožarne i druge puteve i mjesnih groblja ;košnja trave  na javnim zelenim površinama i mjesnim grobljima (kojih je 14 );čišćenje i uklanjanje rasutog  komunalnog , građevinskog  i glomaznog otpada sa divljih deponija , što podrazumijeva i povremenu asistenciju strojevima za uklanjanje težih i većih količina odloženog otpada , itd.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati !

Obrazac prijave je dostupan na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
PRIJAVA KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE

OPĆINA KISTANJE
OPĆINSKI NAČELNIK
Goran Reljić