Obavijest

Sukladno članku 19.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje raspisao je natječaj za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme od 12 mjeseci u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje i to:

-1.vježbenik – jedan izvršitelj radi osposobljavanja za obavljanje poslova komunalnog redara

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama „ broj 121 od 15.listopada 2014.g.
Rok za podnošenje prijava je do 27.listopada 2014.g.

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

1. Opis poslova:

Obavlja poslove komunalnog redara sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i poslove nadzora iz oblasti gradnje. Obilaskom terena prati stanje komunalnog reda, te poduzima mjere za otklanjanje uočenih nepravilnosti. Vrši nadzor zauzetih i zakupljenih općinskih površina, te o tome izvješćuje nadležnu službu.; nadzor nad održavanjem reda na javnim i javnoprometnim površinama, kioska i naprava, reklamnih stupova i panoa, natpisa, spomenika,groblja, oznaka ulica, kućnih brojeva te drugih površina i objekata koji utječu na izgled općine Kistanje;nadzor nad održavanjem čistoće na javnim površinama, odvozu smeća,higijenom javnih površina ;nadzor čišćenja javnih i javno-zelenih površina; nadzor nad stanjem lokalnih – nerazvrstanih cesta i ulica,zgrada, fasada i izloga i dr. Nadzire rad oslovnih subjekata koji obavljaju komunalne djelatnosti. Naplaćuje mandatne globe i predlaže pokretanje prekršajnog postupka. Predlaže donošenje odluka i mjera u cilju unapređenja života stanovnika općine , temeljem uočenog stanja. Prati propise iz oblasti svog radnog mjesta. Obavlja poslove poljoprivrednog redara.Prima stranke. Po potrebi, obavlja poslove prometnog redara i poljoprivrednog redara .O svom radu obavještava pročelnika i općinskog načelnika.

2. Podaci o plaći:

Plaća je određena Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",br.5/14 od 17.travnja 2014.g.. Osnovica za obračun plaće utvrđena je Odlukom općinskog načelnika o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",br.13/10) Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta -0,824 i osnovice za obračun plaće u visini od 5.108,84 kn bruto , uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme.

3. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeno na web stranici općine Kistanje www.kistanje.hr i na Oglasnoj ploči Općine Kistanje, najmanje 5 dana prije testiranja. Na web stranici www.kistanje.hr biti će objavljena i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja s kojima će se provesti testiranje.

4. Sadržaj testiranja,pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja.

1.Provjera znanja,sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta
-pismena provjera znanja:

1. Opći dio:

1.1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine" broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00,
28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
1.2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13)

2. Posebni dio:

2.1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine" broj 86/08 i 61/11)
2.2. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine" broj 47/09)
2.3. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,
129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,
153/13)
2.4. Zakon o gradnji („Narodne novine" broj 153/13)
2.5. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13)
2.6. Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine" broj 153/13)
2.7. Odluka o komunalnom redu Općine Kistanje

2.Provjera znanja rada na računalu-pisana provjera

PRAVILA TESTIRANJA


Prije početka testiranja vrši se uvid u identifikacijsku ispravu kandidata radi utvrđivanja statusa kandidata. Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti testiranju.
Po utvrđivanju identiteta i svojstava kandidata , kandidatu će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja. Kandidat je dužan vlastoručno upisati ime i prezime na za to označenom mjestu na testu.
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
• koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
• koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
• napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
• razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko kandidat prekrši pravila testiranja bit će udaljen s provjere znanja, a njegov/njen rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.
Za vrijeme boravka u općini Kistanje kandidat je dužan poštivati kućni red i postupati prema uputama službenih osoba. U slučaju nepridržavanja kućnog reda i remećenja reda i mira, kandidat će biti najprije upozoren na to , a ukoliko se bude i dalje odnosio na isti ili sličan način,bit će udaljen sa testiranja ,te će se smatrati da je povukao prijavu.

Za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dodjeljuju se od 0 do 10 bodova.

PISANI TEST traje 60 minuta.
Smatra se da je kandidat zadovoljio na pisanom testiranju ako je postigao najmanje 5 bodova (odgovorio točno na 50% pitanja). Odgovori na testu moraju biti jasno i nedvosmisleno označeni, u protivnom će se takav odgovor ocijeniti kao netočan, s 0 bodova.
Kandidat koji je zadovoljio na pismenoj provjeri znanja pristupa provjeri znanja za rad na računalu.

PROVJERA ZNANJA RADA NA RAČUNALU traje 15 minuta, a obavlja se utvrđivanjem znanja rada na računalu u WORDU i EXCELU.
Za provjeru znanja i sposobnosti rada na računalu dodjeljuje se od 1 do 10 bodova.
Svaki dio provjere rada na računalu vrijedi 5 bodova.
Smatra se da je kandidat zadovoljio na provjeri znanja rada na računalu ako je postigao najmanje 5 bodova( 50% ukupnog broja bodova).

Kandidat koji je zadovoljio na provjeri znanja rada na računalu pristupa razgovoru a Povjerenstvom/intervjuu.

RAZGOVOR S POVJERENSTVOM/INTERVJU će se održati odmah nakon provjere znanja i sposobnosti rada na računalu. Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje interese,profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u službi. Rezultati razgovora/intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog pisanog testiranja ,provjere znanja rada na računalu i razgovora/intervjua Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dostavlja pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje Izvješće o provedenom postupku natječaja, koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Izabrani kandidat , po obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenja rješenja o prijamu u službu.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje donosi rješenje o prijmu kandidata, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj.
Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu izabranog kandidata, može podnijeti žalbu načelniku Općine Kistanje u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.
Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na web stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr

Povjerenstvo za provedbu natječaja
Predsjednik