Općina Kistanje 9. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. i 4/13) ,

SAZIVA
9. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

9. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 17.10.2014.g. s početkom u 12,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje..

Za sjednicu predlažem :

Prihvaćanje Zapisnika sa 8.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje od 26. kolovoza 2014..g.

AKTUALNI SAT

DNEVNI RED:

1.Donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kistanje (I),
2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Kistanje za razdoblje
siječanj-lipanj 2014.g.
3. Odluka o donošenju Plana civilne zaštite .
4.Odluka o rekonstrukciji,sanaciji,dogradnji,obnovi i prenamjeni zgrade oznake 3 i zgrade
oznake 4 iz Glavnog projekta Centar za posjetitelje Nacionalnog parka Krka oznake projekta
br.TD:628/A/14,ZOP-628/14-1 od srpnja 2014.g ,izrađivač projekta URBOS d.o.o.Split.
5. Odluka o davanju ovlaštenja načelniku za sklapanje Ugovora o zajedničkom financiranju
rekonstrukcije,sanacije,dogradnje,obnove i prenamjene zgrade oznake 3 i zgrade 4 iz Glavnog
projekta Centar za posjetitelje Nacionalnog parka Krka sa Javnom ustanovom NP Krka.
6.Odluka o nabavi agregata za struju za potrebe DVD"sv.Juraj" Kistanje.
7.Odluka o sufinanciranju troškova nabave pogonskog goriva za rad agregata za struju.
8. Odluka o odobravanju sredstava u Proračunu Općine Kistanje za međufinanciranje usluga
pomoći u kući starim i nemoćnim osobama, kao povratna i beskamatna sredstva te davanje
ovlaštenja općinskom načelniku da sa Organizacijom za građanske inicijative OGI iz Osijeka
sklopi odgovarajući ugovor za razdoblje kolovoz-prosinac 2014.g.
9. Odluka o davanju suglasnosti načelniku Općine Kistanje za sklapanje dodatka osnovnom
ugovoru za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kistanje.
10. Odluka o odobravanju sredstava za financiranje troškova vođenja upravnog postupka
uključujući i ishodovanje građevinske dozvole za projekt Centar za posjetitelje Nacionalnog
parka Krka, te davanje suglasnosti općinskom načelniku za narudžbu istog.
11.Osnivanje i imenovanje Odbora za donošenje grba Općine Kistanje
12.Osnivanje i imenovanje Odbora za imenovanje naziva ulica i trgova na području općine Kistanje.

PREDSJEDNIK
Marko Sladaković,v.r.

PRILOG:
1. Zapisnik sa 8.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje od 26.08.2014.g.
2. Materijali za točke od 1. do 8. predloženog dnevnog reda.

DOKUMENTE možete preuzeti OVDJE.