Održana 2. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje

U ponedjeljak, 12.travnja 2010.godine s početkom u 12,00 sati održana je 2.sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje , kojoj su prisustvovali :

Općinski vijećnici:

1. Marko Sladaković,predsjednik (SDSS)
2. Roko Antić, zamjenik predsjednika (HDZ)
3. Ljubica Štrbac, vijećnica (SDSS)
4. Vukašin Ostojić, vijećnik (SDSS)
5. Mladen Dobrijević, vijećnik (SDSS)
6. Radovan Gnjidić, vijećnik (SDSS)
7. Božo Šuša, vijećnik (DPS)
8. Paško Ivanović, vijećnik (HDZ)
9. Dušanka Stupar, vijećnica (SDSS)

Ostali prisutni:

Slobodan Rončević, načelnik Općine Kistanje (SDSS)

Iz Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje:

1. Marijan Poturović, pročelnik

2. Biljana Milošević, pravnica-vježbenica

3. Romana Stanić Jelić, viši stručni računovodstveni referent-blagajnik

Na sjednici se raspravljalo o točkama dnevnog reda koji je usvojen, kako slijedi:

1. Godišnji obračun proračuna Općine Kistanje za 2009.g. sa pregledom prihoda i rashoda proračuna Općine Kistanje za razdoblje I-XII/ 2009.g.

2. Odluka o raspodjeli rezultata-sredstava viška prihoda u 2009.g.

3. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa zajedničke komunalne potrošnje i uređenja građevinskog zemljišta za djelatnosti iz članka 20. i 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu , za 2009.g.

4. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o provedbi socijalnog programa Općine Kistanje za 2009.g.

5. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kistanje za 2009.g.

6. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Programa javnih potreba u športu u Općini Kistanje za 2009.g.

7. Primjena zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN",br.28/10), njen utjecaj na buduće poslovanje Općine Kistanje.

8. Donošenje odluke o davanju javnih ovlasti Komunalnom poduzeću Kistanje d.o.o.

Nakon rasprave, Općinsko vijeće Općine Kistanje donijelo je slijedeće odluke i to:

1. Godišnji obračun proračuna Općine Kistanje za 2009.g. i pregledom prihoda i rashoda proračuna Općine Kistanje za razdoblje I-XII / 2009.g. (Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kistanje za 2009.g.), donijet je većinom glasova svih prisutnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Kistanje ( 7 vijećnika "ZA", 2 "PROTIV" i suzdržanih nije bilo).

2. Odluka o raspodjeli rezultata-sredstava viška prihoda u 2009.g., donesena je jednoglasno sa svih devet glasova prisutnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Kistanje.

3. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa zajedničke komunalne potrošnje i uređenja građevinskog zemljišta za djelatnosti iz članka 20. i 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu , za 2009.g., donesena je većinom glasova svih vijećnika Općinskog vijeća Općine Kistanje ( 7 vijećnika glasovalo je "ZA", 2 su glasovala "PROTIV" i suzdržanih nije bilo).

4. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o provedbi socijalnog programa Općine Kistanje za 2009.g.,donesena je jednoglasno sa svih devet glasova vijećnika Općinskog vijeća općine Kistanje.

5.Odluka o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kistanje za 2009.g., donesena je većinom glasova vijećnika Općinskog vijeća Općine Kistanje ( 7 vijećnika glasovalo je "ZA", 2 vijećnika glasovali su "PROTIV", suzdržanih nije bilo).

6. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Programa javnih potreba u športu u Općini Kistanje za 2009.g. donesena je jednoglasno sa svih devet glasova vijećnika Općinskog vijeća općine Kistanje.

7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama dužnosnika i djelatnika i naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela Općine Kistanje donesena je većinom glasova vijećnika Općinskog vijeća općine Kistanje ( 6 vijećnika glasovalo je "ZA", 3 vijećnika glasovalo je "PROTIV" i suzdržanih nije bilo).

8. Zaključak o smanjenju radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje, donesen je većinom glasova vijećnika Općine Kistanje ( 6 vijećnika je glasovalo "ZA", 3 je glasovalo "PROTIV" i nije bilo suzdržanih).

9. Odluka o povjeravanju javne ovlasti trgovačkom društvu Komunalno poduzeće Kistanje d.o.o., donesena je jednoglasno sa svih devet glasova vijećnika Općine Kistanje.