ODLUKA o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Općine Kistanje

Strana 90 - Broj 12 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 26. listopada 2009.

Na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje «Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» , broj /09), Općinsko vijeće Općine Kistanje, na 3. sjednici, d 31. kolovoza 2009. godine, donosi

ODLUKU

o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Općine Kistanje


Članak 1.

Ovom odlukom osniva se Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Općine Kistanje (u daljnjem tekstu: Vijeće).

Članak 2.

Vijeće ima predsjednika, zamjenika predsjednika i još 21 člana .
Članove Vijeća čine:

1. Slobodan Rončević, načelnik Općine Kistanje, za predsjednika
2. Miljenko Lelas, načelnik Policijske postaje Knin, za zamjenika predsjednika,
3. Željko Marković, policajac u zajednici,PP Knin, za člana,
4. Danica Mišević, vođa sektora Kistanje , PP Knin, za člana,
5. Karlo Cacović, ravnatelj osnovne škole «Kistanje» u Kistanjama, za člana,
6. Don Nikola Dučkić, župnik Rimokatoličke crkve u Kistanjama i Nuniću, za člana,
7. Iguman Manastira Krka Kistanje, gospodin German Bogojević, za člana,
8. Savo Mažibrada, građanin iz Kistanja, za člana,
9. Vojin Gajica, građanin iz Varivoda,za člana,
10. Marko Sladaković, građanin za člana,
11. Petar Lapčić, građanin za člana
12. Tomo Vujasinović, građanin iz Ivoševaca ,za člana,
13. Ivan Gečević, poduzetnik iz Kistanja,za člana,
14. Roko Antić, vijećnik Općinskog vijeća Općine Kistanje, za člana,
15. Josip Kryeziu, građanin iz Kistanja, za člana,
16. Neven Šuša, građanin iz Nunića, za člana,
17. Vukašin Ostojić, građanin iz Biovičinog Sela, za člana,
18. Ivan Palić, predsjednik NK «Janjevo» iz Kistanja , za člana,
19. Veljko Korlat, građanin iz Ivoševca, za člana,
20. Dušan Štrbac, građanin iz zaseoka Mjerkaći, za člana,
21. Radovan Gnjidić, građanin iz Đevrsaka, za člana,
22. Paško Ivanović, iz Udruge mladih „Atlas" iz Kistanja, za člana i
23. Ivan Palić, zvan Puvo, građanin iz Novog naselja „Kistanje 1" iz Kistanja, za člana.

Članak 3.

Članovi Vijeća imenuju se na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za člana Vijeća .
Član Vijeća može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan.

Članak 4.

U djelokrugu rada Vijeća je donošenje i provedba programa prevencije kriminaliteta na području Općine Kistanje , putem zajedničkog planiranja i djelovanja tijela javne vlasti i drugih pravnih osoba zaduženih za sigurnost ljudi i imovine, javni red te kvalitetu života građana.
Program prevencije iz stavka 1. ovoga članka sadrži mjere i aktivnosti u vezi suzbijanja nasilja u obitelji, delikvencije djece, maloljetnih i mladih punoljetnih osoba, zloupotrebu droge, suzbijanje svih oblika kriminaliteta te drugih mjera koje se provode radi osiguranja i povećanja mira i sigurnosti građana i imovine.

Članak 5.

Konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća.
Predsjednik Vijeća saziva sjednicu, predlaže dnevni red, predsjedava i rukovodi sjednicom i potpisuje zaključke koje donosi Vijeće.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Vijeća zamjenjuje za svim ovlastima predsjednika član Vijeća kojeg on za to ovlasti .
Vijeće zasjeda po potrebi.

Članak 6.

Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici
dostavlja se članovima Vijeća najmanje tri dana prije održavanja sjednice.
Iznimno od odredbe stavka 1 .ovoga članka, ako za to postoje opravdani razlozi, članovima Vijeća se materijal za pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti i na samoj sjednici.

Članak 7.

Vijeće može započeti s radom ako je sjednici nazočna većina članova Vijeća.
Vijeće donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Članak 8.

O radu na sjednici Vijeća vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o iznijetim prijedlozima, o sudjelovanju na raspravi te o donesenim odlukama.
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.
Zapisnik potpisuje predsjednik Vijeća.

Članak 9.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za rad Vijeća obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje.

Članak 10.

Rad u Vijeću je počastan.
Članovi Vijeća nemaju pravo na naknadu za rad kao ni naknadu troškova za rad u Povjerenstvu koje osniva Vijeće.

Članak 11.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije«.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Zaključak o osnivanju i imenovanju Vijeća za komunalnu prevenciju Općine Kistanje, od 06.ožujka 2006. godine, KLASA:215-01/06-02-2, URBROJ: 2182/16-02-06-1.

KLASA:215-01/09-01/1
URBROJ:2182/16-01-09-1
Kistanje, 31.kolovoza 2009.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković, v. r.