OGLAS o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme radi provedbe javnih radova

Na temelju članka 19. i sa člankom 29.st.3.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine"broj 86/08 i 61/11), a u vezi Zaključka obnašatelja dužnosti općinskog načelnika, zamjenika načelnika Općine Kistanje o provedbi programa javnih radova na području općine Kistanje u 2012.g., od 19.ožujka 2012.g., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje objavljuje

OGLAS
o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme radi provedbe javnih radova

1. Predmet Oglasa je prijem u radni odnos radnika za rad na određeno vrijeme u trajanju do šest mjeseci za provedbu programa «Pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama na području općine Kistanje « (cijepanje drva, krečenje , uređenje okućnice, sitni popravci u kući ,ostale usluge prema potrebi i procjeni ).
2. Broj radnika koji se prima: jedan (1) M/Ž
3. Naziv radnog mjesta: kućni majstor
4. Pored općih uvjeta propisanih zakonom kandidat mora ispunjavati slijedeće uvjete:
  • Uvjete Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za provedbu programa javnih radova kojima se plaća radnika osigurava u 100% iznosu na teret HZZ-a
  • srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine, KV
  • Rad sa punim radnim vremenom
  • Moguća djelomična naknada za prijevoz
  • Radno iskustvo nije nužno
5. Uz prijavu priložiti:
  • domovnicu
  • dokaz o stručnoj spremi
  • životopis
6. Prijave na oglas podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave oglasa na adresu:
Općina Kistanje
Jedinstveni upravni odjel
Povjerenstvo za provedbu oglasa
Ulica dr.Franje Tuđmana 101
22305 Kistanje
sa naznakom „za oglas-ne otvaraj"

PRIJAVE SE PODNOSE OD 27.03.2012. DO 04.04.2012.

7. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
8. Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete obavit će se intervju o čemu će kandidati naknadno biti obaviješteni.
9. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
10. Sve informacije na telefon : (022) 763 055 .

Napomena:
Prijava potrebe za radnicima objavljena je Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Knin.