ODLUKA o stavljanju Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama poslovnika Općinskog vijeća Općine Kistanje

Na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,br.8/09.,15/10, 4/13,2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 6.sjednici, od 16.ožujka  2018.g., donosi

ODLUKU
o stavljanju  Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama poslovnika Općinskog vijeća Općine Kistanje ,
KLASA:012-03/18-01/1,URBROJ:2182/16-01-18-2 od 29.01.2018.g.van snage

1. Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama poslovnika općinskog vijeća Općine Kistanje, KLASA:012-03/18-01/1,URBROJ:2182/16-01-18-2 od 29.01.2018.g. koja je donesena na 5.sjednici Općinskog vijeća Općine Kistanje dana 29.01.2018.g. stavlja se van snage.

2. Navedena odluka stavlja se van snage zbog povrede odredbe čl.33.stavak 1.Zakona o lokalnoj I područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj, 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,123/17), a sukladno Dopisu Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, nadležnog za nadzor zakonitosti općih akata, KLASA:040-01/18-01/26, URBROJ:2182/1-18-2 od 20.veljače 2018.g.

3. Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

KLASA: 012-03/18-01/1
URBROJ:2182/16-02-18-2
Kistanje, 16.ožujka 2018.g.

                                                    OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković