ODLUKU o novčanoj pomoći za novorođeno dijete u 2018.g.

Na temelju članka 19.st.1.točka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine",broj 33/01,60/01,106/03,129/05,109/07,125/08 ,36/09,150/11, 144/12 i 19/13,137/15,123/17),članka 18.st.1.Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" broj 9/2017.)  i članka 46. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 8/09., 15/10.,4/13),načelnik Općine Kistanje dana 5. siječnja 2018.godine, donosi

ODLUKU
o novčanoj pomoći za novorođeno dijete u 2018.g.

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti, visina novčane pomoći i način ostvarivanja prava na novčanu pomoć za opremanje novorođenog djeteta ili posvojenog djeteta (u daljem tekstu: novčana pomoć), sukladno članku 4.Proračuna Općine Kistanje za 2018. i projekcijama proračuna za 2019.g. i 2020.g. ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.14/17) u kojem su osigurana sredstva za provedbu ove Odluke u Razdjelu:003,Glavi:00301,Programu: 22-Poticanje mjera demografske obnove, aktivnosti A100231-Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

Članak 2.

Pravo na novčanu pomoć iz članka 1. ove odluke ostvaruju roditelji (posvojitelji):
• čije je dijete rođeno u 2018.godini i koje je nakon rođenja prijavljeno na području općine Kistanje ;
• državljanin Republike Hrvatske s neprekidno prijavljenim prebivalištem na području općine Kistanje u trajanju od najmanje godinu dana prije rođenja djeteta za koje se traži novčana pomoć;
• novčanu pomoć može ostvariti i obitelj u kojoj samo jedan od roditelja ima prijavljeno prebivalište na  području općine Kistanje, a zadovoljava uvjete iz stavka  l. i 2. ovog  članka.
Članak 3.

Pravo na novčanu pomoć iz ove Odluke imaju i roditelji koji su u 2017.g. dobili novorođeno dijete a to pravo nisu ostvarili iz bilo kojeg razloga u 2017.g.,ukoliko ispunjavaju uvjete iz članka 2. ove Odluke.

Članak 4.

Sredstva za isplatu novčane pomoći osiguravaju se u Proračunu Općine Kistanje za 2018.g.
Novčana pomoć isplaćuje se u iznosu od 1.800,00 kuna za svako novorođeno rođeno dijete na štedni/tekući račun roditelja odnosno podnositelja zahtjeva.

Članak 5.

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje u roku od tri mjeseca od dana rođenja (posvojenja) djeteta za koje se podnosi zahtjev.

Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje rješenjem odlučuje o odobravanju novčane pomoći za novorođeno dijete, u skladu s ovom Odlukom .

Članak 6.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarenje novčane pomoći roditelj/skrbnik odnosno podnositelj zahtjeva dužan je priložiti slijedeće dokaze:
- rodni list ili izvadak iz matice rođenih za novorođeno dijete,
-dokaz o prijavljenom prebivalištu za dijete (MUP)
- uvjerenje o prebivalištu za roditelje i preslike osobnih iskaznica (MUP)
- OIB za oba roditelja,
- preslika kartice tekućeg računa ili štedne knjižice roditelja odnosno skrbnika -podnositelja
zahtjeva
- Rješenje o skrbništvu (koje prilaže skrbnik).

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu  prvog dana nakon  objave  u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

 

KLASA:022-01/18-01/3                      
URBROJ:2182/16-02-18-1                            
Kistanje, 05.siječnja 2018.g.                  

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE KISTANJE

Goran Reljić