ODLUKA o uređenju javnih površina u svrhu razvoja turizma i za potrebe opće namjene

Na temelju članka 32. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije " 8/09.,15/10. i 4/13).  Općinsko vijeće Općine Kistanje na svojoj 24.sjednici, održanoj dana  27.veljače veljače    2017. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o uređenju javnih površina u svrhu razvoja turizma i za potrebe opće namjene

 

Članak 1.

  1. U Proračunu Općine Kistanje  za 2017.godinu planiraju se i osiguravaju financijska sredstva u visini do 190.000,00 kuna za uređenje javnih površina u svrhu razvoja turizma i za potrebe opće namjene (park, parkiralište vozila, šetnica , zelene površine  i slično).
  1. Za provedbu ove odluke zadužuje se općinski načelnik.
  2. Sredstva za provedbu ove odluke  moguće je osigurati i iz drugih izvora financiranja.

 
Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u  "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

KLASA:021-05/17-01/4
URBROJ: 2182/16-01-17-1
Kistanje, 27. veljače 2017.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
P r e d s j e d n i k

Marko Sladaković