ODLUKA o novčanoj pomoći za novorođeno dijete u 2016.g.

Na temelju članka 19.st.1.točka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“,broj 33/01,60/01,106/03,129/05,109/07,125/08 ,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 46. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 8/09., 15/10.,4/13) sukladno Programu socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2016.g.(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 16/15),načelnik Općine Kistanje dana 31.prosinca 2015.godine, donosi

ODLUKU
o novčanoj pomoći za novorođeno dijete u 2016.g.


Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti, visina novčane pomoći i način ostvarivanja prava na novčanu pomoć za opremanje novorođenog djeteta ili posvojenog djeteta (u daljem tekstu: novčana pomoć).

Članak 2.

Pravo na novčanu pomoć iz članka 1. ove odluke ostvaruju roditelji (posvojitelji):
• čije je dijete rođeno u 2016.godini i koje je nakon rođenja prijavljeno na području općine Kistanje ;
• državljanin Republike Hrvatske s neprekidno prijavljenim prebivalištem na području općine Kistanje u trajanju od najmanje godinu dana prije rođenja djeteta za koje se traži novčana pomoć;
• novčanu pomoć može ostvariti i obitelj u kojoj samo jedan od roditelja ima prijavljeno prebivalište na području općine Kistanje, a zadovoljava uvjete iz stavka l. i 2. ovog članka.

Članak 3.

Pravo na novčanu pomoć iz ove Odluke imaju i roditelji koji su do 3l. prosinca 2015.godine Općini Kistanje podnijeli uredan zahtjev za ostvarenje prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete u 2015.g. i u roku iz članka 5. Odluke o novčanoj pomoći za novorođenu djecu u 2015. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 2/15 ), kojima novčana pomoć nije isplaćena do 31 .prosinca 2015 .g.

Članak 4.

Sredstva za isplatu novčane pomoći osiguravaju se u Proračunu Općine Kistanje za 2016.g.
Novčana pomoć isplaćuje se u iznosu od 1.000,00 kuna za svako novorođeno rođeno dijete u 2016.g., na štedni/tekući račun roditelja odnosno podnositelja zahtjeva.

Članak 5.

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje u roku od tri mjeseca od dana rođenja (posvojenja) djeteta za koje se podnosi zahtjev.

Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje rješenjem odlučuje o odobravanju novčane pomoći za novorođeno dijete, u skladu s ovom Odlukom .

Članak 6.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarenje novčane pomoći roditelj/skrbnik odnosno podnositelj zahtjeva dužan je priložiti slijedeće dokaze:
- rodni list ili izvadak iz matice rođenih za novorođeno dijete,
-dokaz o prijavljenom prebivalištu za dijete (MUP)
- uvjerenje o prebivalištu za roditelje i preslike osobnih iskaznica (MUP)
- OIB za oba roditelja,
- preslika kartice tekućeg računa ili štedne knjižice roditelja odnosno skrbnika -podnositelja
zahtjeva
- Rješenje o skrbništvu (koje prilaže skrbnik).

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

KLASA:022-05/15-01/309
URBROJ:2182/16-02-15-1
Kistanje, 31.prosinca 2015.g.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE KISTANJE
Goran Reljić

Objavljeno u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“,br. 1/2016.