OPĆINA CIVLJANE - JAVNA NABAVA u 2012. godini za općinu Civljane

Pregled sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za I-XII 2012. godine (bez PDV-a)

UGOVOR O JAVNOJ NABAVI

Redni broj : 1. Električna instalacija javne rasvjete u Općini Civljane
Evidencijski broj nabave: E-MV 01/2012
Vrsta provedenog ugovora: otvoreni postupak
Datum sklapanja ugovora: 6. 09. 2012. godine
Iznos sklopljenog ugovora: 132.111,25 kn
Razdoblje na koje je sklopljen Ugovor (mjeseci): 60 dana
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor: BRODOMERKUR d.d. Poljička cesta 35, 21000 Split
Datum konačnog izvršenja ugovora: 12/2012
Konačni ukupni iznos plaćen temeljem Ugovora bez PDV-a: 132.111,25 kn